بررسی تقابل ساختاری رابطة زشتی و زیبایی با ویرانگری و بسامانی در منظومه‌های برجستة ادب غنایی از قرن پنجم تا هشتم هجری بر اساس رویکرد کلود لویی استروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی و مدرس دانشگاه

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه از متون کلاسیک زبان فارسی هستند. این دو که با نثری فنی و مزین به رشتة تحریر درآمده‌اند به شیوة حکایت در حکایت نگاشته شده و حاوی حکایات متعددی هستند. با توجه به این که رویکرد جامعه شناختی یکی از روش‌های تحلیل متون است در این مقاله سعی شده رابطة بین طبقة اجتماعی و اخلاق زنان از این دیدگاه بررسی شود. در این مقاله نشان داده می‌شود که بین طبقة اجتماعی و فساد یا عصمت زنان رابطه‌ای مستقیم وجود دارد زیرا در حکایات این کتب، اکثرا زنان از طبقة اجتماعی فرو دست و پایین، دارای اخلاقی پست هستند و به شوهران خویش خیانت می‌کنند. در مقابل زنان طبقة بالای جامعه که شوهرانشان از قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی بالایی بر خوردار هستند علاوه بر پاکیزگی صورت، از نیکویی سیرت و عصمت اخلاقی نیز برخوردار می‌باشند. به همین دلیل در این آثار اکثرا زنان افرادی همچون کفش‌گر، قصاب، جولاهه، نجار و... فاسد هستند. نمود این جهت‌گیری در متون قدیم می‌تواند نشأت گرفته از همان قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی طبقة بالا باشد. در واقع گفتمان قدرتمندان از جهات گوناگون بر ادبیات تاثیر گذاشته است و آنچه وفق مراد قدرتمندان بوده است بیان کرده و نمایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the structural contrast between the relationship between ugliness and beauty with destruction and orderliness in prominent lyrical poems from the 5th to the 8th century AH based on the approach of Claude Louis-Strauss

نویسندگان [English]

  • saiid emami 1
  • ghasem sahrayi 2
1 Librarian of public libraries institution and university lecturer
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Kalileh, Damneh, and Marzbannameh are classical texts of the Persian language. These two, which are written in technical and decorative prose, are written in the style of a story within a story and contain many stories. Considering that the sociological approach is one of the methods of text analysis, in this article, the relationship between social class and women's ethics has been investigated from this point of view. In this article, it is shown that there is a direct relationship between social class and women's corruption or innocence because in the stories of these books, most of the women from the lower social class have low morals and betray their husbands.On the other hand, the women of the upper class of the society, whose husbands have power, wealth, and social influence, in addition to the purity of the face, also have the goodness of character and moral integrity. For this reason, in these works, most of the women are corrupt people such as shoemakers, butchers, weavers, carpenters, etc. The expression of this orientation in the old texts can be derived from the same power, wealth and social influence of the upper class. In fact, the discourse of the powerful has influenced the literature in various ways and has expressed and displayed what was according to the will of the powerful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalila wa Dimna
  • Marzbannameh
  • Social class
  • Women
  • ethics